شرایط بیمه

شرایط بیمه


یکی از الزامات اخذ اقامت در ترکیه دارا بودن بیمه سلامت می باشد.شایان ذکر است بیمه سلامت برای افراد مابین ۱۸ تا ۶۵سال الزامی می باشد و خارج از این محدوده سنی معاف از بیمه سلامت می باشد .در ذیل لیست قیمت بیمه سلامت اشاره شده است

 

محدوه سنی

خانم و آقا

۰ – ۱۸ yaş arası معاف از بیمه
۱۸-۲۵ yaş
۳۲۰ TL
۲۶-۳۰ yaş arası ۴۳۰ TL
۳۱-۳۵ yaş arası ۴۸۰ TL
۳۶ – ۴۰ yaş arası ۵۳۵ TL
۴۱ – ۴۵ yaş arası ۷۰۰ TL
۴۶ – ۵۰ yaş arası ۷۲۰ TL
۵۱ – ۵۵ yaş arası ۹۷۱ TL
۵۶ – ۶۰ yaş arası ۱٫۱۴۰ TL
۶۱ – ۶۴ yaş arası ۱٫۸۳۰ TL
۶۵ – ۷۰ yaş arası ۳٫۲۰۰ TL

قیمت های ارائه شده برای هزینه بیمه یکساله می باشد.